Repensar el desenvolupament des d’una perspectiva postcolonial

Sidi M Omar

Resum


Aquest article vol oferir algunes idees sobre la pràctica i el discurs del desenvolupament des del punt de vista dels estudis postcolonials. Entenent el desenvolupament com una intervenció o una sèrie d'intervencions mantingudes en certes realitats socials amb l'objectiu explícit de millorar aquestes realitats d'una manera qualitativa, aquest article examinarà el desenvolupament com un grup de discursos històricament contextualitzats que informen certes pràctiques destinades a produir efectes perceptibles en les esferes econòmica, social i cultural. S'extrauran reflexions crítiques contra aquest teló de fons derivades dels estudis postcolonials per tal de qüestionar els supòsits subjacents a aquests discursos i posar així de manifest els interessos que habiten la seva producció com a forma de coneixement. Per tant, cal esperar que el fet de repensar el desenvolupament des d'una perspectiva postcolonial ajudi a enriquir el compromís crític permanent amb aquesta tasca i les seves pràctiques i els seus discursos associats.

Paraules clau


modernitat; desenvolupament; subdesenvolupament; estudis postcolonials; discursDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i1.1296

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .