Polítiques editorials

Focus i abast

Journal of Conflictology és una publicació d'accés lliure, interdisciplinària i revisada científicament per iguals sobre la resolució de conflictes. Es basa en la convicció que la no-violència és un mitjà eficaç per lluitar contra els conflictes i per això fomenta la no-violència com a mètode de resolució de conflictes i també com a estratègia per gestionar-los.

Aquesta publicació examina l'aplicació de teories de resolució de conflictes i divulga coneixements sobre la pràctica de la no-violència amb un enfocament realista i científic.

Els treballs publicats comuniquen resultats d'investigació original.

Editada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Barcelona per part d'un consell de redacció internacional, Conflictology adopta un enfocament global sobre el conflicte i la pacificació i pretén publicar col·laboracions que puguin llegir tant no especialistes com experts acadèmics i professionals.

Fomenta una concepció àmplia de la pau i alhora es concentra en les maneres i els mitjans de resolució de conflictes. Conflictology és una publicació interdisciplinària que sol·licita la col·laboració d'una àmplia gamma de disciplines que aborden les teories i la pràctica de la no-violència, la resolució de conflictes i la consolidació de la pau; les col·laboracions poden anar sobre les teories de la no-violència, les teories relatives al desenvolupament i la transformació de conflictes o les teories sobre les pràctiques, poden ser descripcions d'experiències pràctiques o fins i tot poden valorar pràctiques. Els articles poden incloure informes sobre polítiques, articles de revisió, comentaris i entrevistes.

S'accepten col·laboracions en tot moment.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Pioneers

This section presents significant thinkers and pioneers in the field of conflictology, their work and impact on the practice of conflict transformation and future studies.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Interview

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Profile

The section Profile informs about the work and activities of organisations and projects in all disciplines of conflictology with the aim to display the diversity of practice and approaches in the field. Each profile answers a fixed set of questions and passes the journal's review process in order to ensure correctness of the information provided and informative quality.

Please consult the Author Guidelines for details.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Agenda

Publication of announcements regarding conferences, publications, academic and research programmes as well as other relevant events is free provided that the announcement is related to the field of conflictology and that the announced product or service does not serve an exclusively commercial purpose.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els articles són revisats com a mínim per un expert. Dintre de les set setmanes següents a la tramesa de la col·laboració s'envia un informe de revisió.

La revista Journal of Conflictology disposa d'un banc de dades propi de revisors, externs a la institució que publica la revista, en el qual s'inclou: nom, filiació, direcció electrònica, especialitat, llengua materna, llengües en les quals pot avaluar i el nom de la persona que l'ha proposat a l'equip editorial.

Dins el procés de revisió, es manté oculta la identitat dels autors que són avaluats i dels revisors que fan les avaluacions.

El Journal of Conflictology proveeix als revisors d'instruccions i de formularis de revisió a fi de determinar la idoneitat d'un article.

La decisió editorial es comunicarà de manera motivada, incloent les raons per les quals s'ha acceptat, refusat o sol·licitat la revisió dels manuscrits, com també els dictàmens emesos pels experts externs.


Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: tramesa de l'original.

Fase 2: avaluació cega de l'original per part de dos revisors externs, experts en l'àmbit temàtic que correspongui.

Fase 3: comunicació del resultat de l'avaluació al responsable de la revista.

Els revisors envien el resultat de l'avaluació i una proposta de dictamen al director de la revista.

Fase 4: comunicació del resultat de l'avaluació als autors.

Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues avaluacions és positiu.

No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues avaluacions és negatiu.

Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions substancials del contingut que l'autor haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.

En cas de disparitat d'opinions en el resultat de l'avaluació, s'obre una segona ronda d'avaluació amb dos avaluadors diferents dins de l'àmbit temàtic corresponent, fins a aconseguir un acord majoritari.

Fer els canvis proposats a un article no garanteix la seva publicació. Un cop s'han fet les modificacions per part de l'autor, l'article serà revisat de nou.

 

Freqüència de publicació

Journal of Conflictology és una publicació semestral.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

L’autor pot arxivar el seu treball en repositoris d’accés obert, sigui com a treball no revisat per experts (pre-prints), sigui com a treball revisat (post-prints).

 

Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Oberta de Catalunya es compromet a garantir l'ètica i la qualitat dels articles que es publiquen tenint com a referència, d'una banda, el Codi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya i Codi de Bones Pràctiques de Recerca i Innovació,[1] i el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE)[2] i el CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications.[3] Al mateix temps, garanteix una resposta adequada a les necessitats dels lectors i els autors, assegurant la qualitat dels textos que es publiquen, i protegint i respectant el contingut i la integritat dels articles.

El Comitè Editorial de la revista Journal of Conflictology es compromet a publicar les correccions, els aclariments, les retraccions i les disculpes quan calgui. En acompliment d'aquestes bones pràctiques, es publiquen el sistema d'arbitratge que es fa servir per a la selecció dels articles, i els criteris d'avaluació que els avaluadors externs (anònims i d'experts) han d'aplicar. Journal of Conflictology manté actualitzats aquests criteris, basats exclusivament en la rellevància científica, l'originalitat, la claredat i la pertinència de l'article que s'ha presentat.

Es garanteix, en tot moment, la confidencialitat del procés d'avaluació: l'anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s'avalua, l'informe raonat emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès Editorial, Assessor i Científic. De la mateixa manera, es mantindrà la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l'article.

Journal of Conflictology declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja han estat publicats. Per aquesta raó, Journal of Conflictology serà especialment estricta amb el plagi, i els textos que s'identifiquin com a tal s'eliminaran de la revista o no s'arribaran a publicar. La revista actuarà, en aquests casos, amb tanta rapidesa com sigui possible. En acceptar els termes i els acords expressats per la nostra revista, els autors han de garantir que l'article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de tercers. Els autors també han de justificar que, en el cas d'un article d'autoria compartida, hi ha hagut un consens ple de tots els autors afectats i que el text no ha estat presentat ni publicat prèviament en un altre mitjà de difusió.

Autoria

Els autors dels manuscrits han de garantir que el treball lliurat a la revista Journal of Conflictology és original i no conté fragments d'obres d'altres autors ni fragments de treballs propis publicats anteriorment. A més, els autors han de confirmar la veracitat de la dada; és a dir, que la dada empírica no ha estat alterada per a confirmar la hipòtesi.

Els autors es comprometen a assegurar que els materials consultats són els més actuals i pertinents dins de l'àmbit en què s'ha dut a terme la recerca, i que han tingut en compte tots els diferents corrents de pensament que hi ha.

En l'autoria del treball, els autors han de garantir que hi han inclòs totes les persones que han fet una contribució científica significativa i intel·lectual en la conceptualització i la planificació del treball, alhora que han participat en la interpretació dels resultats i la redacció de l'article. Tanmateix, els autors han d'estar jeràrquicament organitzats d'acord amb el seu nivell de responsabilitat i els seus rols.

Tots els autors accepten la responsabilitat del que han escrit.

Revisió

Els revisors es comprometen a fer una revisió crítica, sincera, constructiva i imparcial dels treballs i a avaluar-los tan ràpidament com sigui possible per tal de respectar les dates límit.

Els revisors només revisen el manuscrit si pensen que són competents en la matèria de què tracta i si no hi ha cap conflicte d'interès.

Els revisors han de lliurar un informe complet i crític amb referències adequades al procediment de revisió de la revista i a les normes públiques establertes per ells mateixos, especialment quan hagin de comunicar que el treball ha estat refusat. A més, estan obligats a informar els editors de qualsevol part del treball que s'hagi publicat prèviament o que sigui revisada per una altra publicació.

Els revisors no han de tenir cap conflicte d'interès respecte a la investigació que es vol publicar, els autors o el finançament de la recerca.

El Comitè de Redacció de Journal of Conflictology, un cop ha confirmat que l'article compleix les normes d'estil i de contingut que s'indiquen en els criteris editorials, remetrà l'article a dos experts revisors anònims i aliens a la institució d'adscripció de l'autor o dels autors, segons la modalitat de doble cec.

La valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

D'acord amb les recomanacions dels revisors, el director de la revista comunicarà a l'autor o els autors el resultat motivat de l'avaluació per correu electrònic a l'adreça que hagi o hagin utilitzat per a trametre l'article. Els revisors comunicaran a l'autor principal, i de manera totalment confidencial, el resultat de la revisió (publicació sense canvis, publicació amb correccions lleus, publicació amb correccions importants, o no aconsellable de publicar) i les seves observacions i comentaris.

Si el manuscrit s'ha acceptat amb modificacions, l'autor o els autors hauran de reexpedir una nova versió de l'article atenent les demandes i els suggeriments dels avaluadors externs. L'autor o els autors, si volen, també podran aportar una carta al Comitè de Redacció, en la qual han d'indicar el contingut de les modificacions de l'article.

Segons el grau de compliment de les modificacions sol·licitades, el Comitè de Redacció es pronunciarà sobre si és pertinent o no la publicació de l'article. Aquesta decisió serà comunicada a l'autor o als autors pel director de la revista.

__________

Notes al peu

[1] Codi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya i Codi de Bones Pràctiques de Recerca i Innovació.

[2] Committee on Publication Ethics (COPE). Code of conduct and best practice guidelines for journal editors.

[3] Scott-Lichter, D.; Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE'S White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications. Actualització 2012. 3a. edició revisada. Wheat Ridge, CO: 2012. [Data de consulta: 28 de maig de 2013].

 

Funcions de l'Equip Editorial

La Direcció de la revista Journal of Conflictology (JoC) s’encarrega de marcar la línia editorial, ampliar la xarxa i l’ecosistema de JoC i garantir la sostenibilitat econòmica de la revista.

La Direcció Executiva de la revista és la responsable de mantenir el procés de revisió i edició dels continguts actualitzat, executar les decisions preses des de la Direcció i mantenir actius el Consell Editorial, la Secretaria de Redacció i el Consell Científic Assessor.

El Consell Editorial és format per un grup d’especialistes, acadèmics o científics, de la disciplina o disciplines que la revista vol cobrir i que són seleccionats per la seva qualitat i prestigi científics. Tots els membres són convidats a proposar i assessorar la Direcció i la Direcció Executiva en la millora contínua de la revista i en la presa de decisions estratègiques.

Els membres del Consell Assessor Científic són nomenats per la Direcció de la publicació, que també té la potestat de revocar-los. Formen part del Consell Assessor Científic professors universitaris i investigadors de reconegut prestigi, membres d’institucions educatives o governamentals afins als àmbits d’anàlisi i estudi de la revista. Les funcions principals que tenen són supervisar el contingut editorial i el desenvolupament de la revista en temes concrets, promoure la revista entre les xarxes de coneixement i recerca del seu àmbit d’especialitat, obtenir col·laboracions, contribuir a elaborar l’estratègia científica de la revista i avaluar periòdicament els resultats, proposar temes interessants o emergents per a números monogràfics, i donar suport i orientar d’una manera conceptual i científica la Direcció i el Consell de Redacció. Puntualment també poden actuar com a avaluadors dels articles rebuts.

 

Indexació

Journal of Conflictology ha estat acceptada i indexada en els directoris, catàlegs, biblioteques i bases de dades:

Bases de dades d'avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques. 

 

Directoris de referència de publicacions periòdiques

 

Bases de dades de revistes amb accés obert 

 

Catàlegs de biblioteques

 

Preservació