Trameses

Trameses en línia

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Conflictology és una publicació interdisciplinària que sol·licita col·laboracions d'una àmplia gamma de disciplines que aborden les teories i la pràctica de la no-violència, la resolució de conflictes i la consolidació de la pau; les col·laboracions poden anar sobre les teories de la no-violència, les teories relatives al desenvolupament i la transformació de conflictes o les teories sobre les pràctiques, poden ser descripcions d'experiències pràctiques o fins i tot poden valorar pràctiques. Els articles poden incloure informes sobre polítiques, ressenyes, comentaris i entrevistes.

S'accepten col·laboracions en tot moment.

Els articles enviats a la publicació han de ser originals i l'autor cal que pugui garantir-ho. En general, no es tornen a publicar les col·laboracions que ja han aparegut en altres llocs. Quan s'enviï qualsevol col·laboració, caldrà indicar si aquesta s'està estudiant alhora per a la seva publicació en algun altre lloc.

Autors de l'Estat espanyol: recomanem que per indicar la filiació institucional/professional es segueixin les pautes de la Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas, elaborada per la FECYT.

Extensió

Els originals dels articles han de tenir normalment un màxim de 6.000 paraules, incloent les notes finals.

Els informes sobre polítiques, els comentaris i les entrevistes són considerablement més curts que els articles i no han de superar les 3.000 paraules. Les col·laboracions que superin d'una manera important aquests nombres de paraules es retornaran a l'autor sense revisar-les.

Només publiquem ressenyes de llibres recomanats, per la qual cosa aquestes sempre hauran de ser positives. Els originals no poden superar les 1.200 paraules. Les ressenyes que comparin dos llibres poden tenir un màxim de 3.000 paraules.

 

Presentació

Els articles han de tenir un títol i incloure un resum de 250 paraules o menys i una llista de quatre a sis paraules clau.

Cal indicar el nom complet de l'autor o dels autors, la seva afiliació institucional i totes les dades de contacte, incloent un número de telèfon i una adreça electrònica; també s'ha d'incloure una biografia breu d'un màxim de 70 paraules.

El recompte de paraules ha d'aparèixer a la portada.

 

Format

Les col·laboracions per a Journal of Conflictology s'han d'enviar en format de processador de textos.

Les gràfiques i les imatges s'han d'enviar per separat en format jpeg.

 

Idioma

Es poden enviar col·laboracions en qualsevol idioma, però tots els articles enviats han d'incloure una traducció a l'anglès. Es pot utilitzar l'ortografia tant britànica com americana; l'única condició és que hi ha d'haver uniformitat al llarg de tot l'article.

 

Referències

Les referències s'han de posar dintre del text. Només s'han d'utilitzar notes si és estrictament necessari, i apareixeran en la publicació en forma de notes a peu de pàgina. Les referències s'han de donar en ordre alfabètic i han d'incloure el nom, la data, el títol, el lloc de publicació i l'editor. 

Les referències bibliogràfiques s'han de presentar seguint la norma ISO 690 (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norme internationale ISO 690: documentation - références bibliographiques - contenu, forme et structure. 2e éd. [Genève]: ISO, 1987).

Sol·licitem que indiqueu la referència DOI de cada ítem citat. Es poden obtenir automàticament a la pàgina que CrossRef posa a disposició dels usuaris: http://www.crossref.org/guestquery/.

 

Exemple: Referències en el text

Cormack (1994, pp.32-33) states that ‘when writing for a professional readership, writers invariably make reference to already published works'.

O BÉ

‘When writing for a professional readership, writers invariably make reference to already published works' (Comarck 1994, pp.32-33).

 

Exemple: Crear una llista de referències

 

1. Per a llibres i monografies

COGNOM/S, Nom complet (any). Títol. Número d'edició. Lloc: Editor. Extensió i detalls sobre el material. (Col·lecció; Núm.).

Exemples:

NEGROPONTE, Nicholas (1999). The digital world: a future that is already here. 4th ed. Barcelona: Editions B. 281 pages. (SineQuaNon).

BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc J.D. (1994). An invitation to reflexive sociology. Barcelona: Herder. 260 pages.

 

2. Capítols de llibres editats

COGNOM/S, Nom complet (any). "Títol de la part del llibre". En: Informació bibliogràfica de l'obra completa, ubicació de la part del llibre.

Si l'autor és també l'editor del llibre:

Exemples:

VIDAL, Javier (1999). "Performance indicators for Spanish universities: necessity and availability". In: Indicators in the university: information and decisions. Madrid: Education and Culture Ministry. Council of Universities, pages 7-17.

NARDI, B. A. (1996). "Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition". In: Context and consciousness: activity theory and human computer interaction. Cambridge (Massachussetts): MIT Press, pages 69-102.

Si l'autor no n'és l'editor:

Exemples:

ANG, D. B. S.; CHAN, H. C.; LIM, J. L. H. (1999). "Learning communities in cyberspace: a proposed concentual framework". In: CUMMING, G.; OKAMOTO, T.; GOMEZ, L. (eds.). Advanced research in computers and communications in education. Amsterdam: IOS Press, vol. 1, pages 600-607.

DIAS DE FIGUEIREDO, Antonio (1989). "Introducing informatics into education at the national level: objectives, opportunity, strategies". In: UNESCO. Education and Informatics. Paris.

 

3. Articles

COGNOM/S, Nom complet (any). "Títol de l'article". Títol de la publicació. Vol., número de la revista, primera pàgina - última pàgina.

Exemple:

BENNET, Paul (1994). "The translation unit in human and machine". Babel. Vol. 40, iss. 1, pages 12-20.

 

4. Textos legals:

"Títol normalitzat" [format per: número de la llei, decret, etc.; dia i mes; nom oficial de la llei]. Títol de la publicació (data completa de publicació), primera pàgina - última pàgina.

Exemple:

"Organic law 10/1995, of November 23, of the Penal Code". Official State Gazette (November 24, 1995), pages 33987-34058.

 

5. Documents electrònics

COGNOM/S, Nom complet (any). Títol de l'article [unitat de contingut + tipus de suport]. Editor. [Data de consulta].

Exemple:

PRATS CATALÀ, Joan (2002). Institutions and development in Latin America. A role for ethics? [online article]. UOC. [Date of consultation: June 7, 2002].

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s'ha enviat anteriorment a una altra revista (o s'ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l'editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 3. S'han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s'han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s'han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 7. Cessió de drets de propietat intel·lectual

  L’autor cedeix en exclusiva als editors de la revista els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) per a explotar i comercialitzar l’obra, sencera o en part, en tots els formats i modalitats d’explotació presents o futurs, en tots els idiomes, per tot el període de vida de l’obra i per tot el món.

  Si finalment es decideix no publicar l’article a la revista, la cessió de drets esmentada quedarà sense efecte, de manera que l’autor recuperarà tots els drets d’explotació de l’obra.

  Declaro que sóc l’autor original de l’obra. Els editors queden, per tant, exonerats de qualsevol obligació o responsabilitat per qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada de l’obra dipositada per la vulneració de drets de tercers, siguin de propietat intel·lectual o industrial, de secret comercial o qualsevol altre.

 

Avís de drets d'autor/a

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a Copyright.

 

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la FUOC i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la FUOC. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la FUOC a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La FUOC no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la FUOC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes.

La FUOC es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la FUOC, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a fuoc_pd@uoc.edu.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la FUOC.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la FUOC ho consideri oportú.

4. Seguretat

La FUOC, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la FUOC siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

La FUOC posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la FUOC queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la FUOC comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la FUOC són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La FUOC utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la FUOC pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 04/11/2012. La FUOC es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la FUOC hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.